Tác giả: sakura

Các tổ chức bổ trợ công ty kinh doanh

CÁC TỔ CHỨC BỔ TRỢ Các tổ chức bổ trợ là các công ty kinh doanh cung cấp các dịch vụ trợ giúp cho việc thực hiện các công việc phân phối khác ngoài mua, bán và chuyển quyền sở hữu. Từ quan điểm của người quản lý kênh, họ cổ thể được xem như