Chuyên mục: Tổng hợp

Sự phân chia cấu trúc kênh

Sự phân chia cấu trúc kênh Sự phân chia cấu trúc kênh tập trung vào việc phân chia công việc phân phối theo những cách thức khác nhau để đáp ứng các yêu cầu phân phối tổng thể và có thể dễ dàng chuyên môn hoá. Tất cả các dòng chảy trong kênh phân phối

Các tổ chức bổ trợ công ty kinh doanh

CÁC TỔ CHỨC BỔ TRỢ Các tổ chức bổ trợ là các công ty kinh doanh cung cấp các dịch vụ trợ giúp cho việc thực hiện các công việc phân phối khác ngoài mua, bán và chuyển quyền sở hữu. Từ quan điểm của người quản lý kênh, họ cổ thể được xem như